. فهرست نشریه پیمانه

شماره اول – میلاد حضرت صدیقه کبری – اردیبهشت ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

شماره دوم – میلاد امیر مؤمنان – خرداد ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

شماره سوم – میلاد حضرت ولی عصر – تیر ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

شماره چهارم – ولادت امام مجتبی – مرداد ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

شماره پنجم – میلاد امام رضا – شهریور و مهر ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

شماره ششم –عید غدیر خم – آبان ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

شماره هفتم – عاشورای حسینی – آذر ۱۳۹۱ (لطفا کلیک کنید.)

. شماره اول «نشریه پیمانه»

عزیزانی که تمایل دارند، در مسابقه شرکت کنند، ضمن ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل، پاسخ سؤالات زیر را در بخش «ثبت نظر» وارد کرده و ارسال نمایند.

Peymaneh 01 - 91((( جهت دریافت شماره اول نشریه پیمانه لطفا کلیک کنید. )))

ادامه مطلب

. شماره دوم «نشریه پیمانه»

عزیزانی که تمایل دارند، در مسابقه شرکت کنند، ضمن ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل، پاسخ سؤالات زیر را در بخش «ثبت نظر» وارد کرده و ارسال نمایند.

در ضمن ادامه مطلب «فردوسی» در پایان سؤالات آمده است.

Peymaneh 02 - 91((( جهت دریافت شماره دوم نشریه پیمانه لطفا کلیک کنید. )))

ادامه مطلب

. شماره سوم «نشریه پیمانه»

عزیزانی که تمایل دارند، در مسابقه شرکت کنند، ضمن ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل، پاسخ سؤالات زیر را در بخش «ثبت نظر» وارد کرده و ارسال نمایند.

در ضمن ادامه مطلب «احکام» در پایان سؤالات آمده است.

Peymaneh 03 - 91((( جهت دریافت شماره سوم نشریه پیمانه لطفا کلیک کنید. ))) ادامه مطلب

. شماره چهارم «نشریه پیمانه»

عزیزانی که تمایل دارند، در مسابقه شرکت کنند، ضمن ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل، پاسخ سؤالات زیر را در بخش «ثبت نظر» وارد کرده و ارسال نمایند.

در ضمن ادامه مطلب «احکام» در پایان سؤالات آمده است.

Peymaneh 04 - 91((( جهت دریافت شماره چهام نشریه پیمانه لطفا کلیک کنید. )) ادامه مطلب