سرزنش دیگران و گرفتاری خود

سؤال:

حدیثی داریم که می‌گوید اگر کسی دیگری را به خاطر گناهی که کرده سرزنش کند، نمی‌میرد تا خودش به آن گناه دچار گردد. می‌خواستم بدانم سند حدیث چگونه است؟

*********************************************************************

پاسخ:

 ازاین دست روایات بسیار است که بعضی از آن‌ها معتبر است. مانند حدیث ۲۷۵۴ کتاب شریف الکافی که در المحاسن و ثواب الأعمال نیز آمده است.

البته اگر کسی چنین معصیتی مرتکب شد و توبه کرد، إن شاء الله از بعضی عواقب آن در امان خواهد بود. البته فراموش نفرمایید که شرایط و اقدامات توبه در مسائل مختلف متفاوت است.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه