دعای ماه رمضان (اللهم ادخلنی علی اهل القبور السرور)

سؤال:

دعای مشهور اللهم ادخلنی علی اهل القبور السرور که در ماه رمضان خوانده می‌شود، معتبر است؟

*********************************************************************

پاسخ:

این دعا برای اولین بار در کتب شیعه، در آثار مرحوم کفعمی مانند البلد الامین و المصباح آمده و به صورت مرسل به نبی مکرم اسلام نسبت داده شده است، لذا از نظر روایی معتبر نیست.

البته علامه مجلسی از فردی به نام محمد علی الجبعی نقل کرده است که او این دعا را به خط شهید دیده است که احتمالا منظور شهید اول است، هر چند شهید ثانی نیز خالی از وجه نیست، البته ظاهرا در آثار ایشان چنین مطلبی نیست و احتمالا نوشته‌ای متفرقه یا ضمن رساله‌ای خاص یا مانند این‌ها بوده است و یا در طول زمان از بین رفته است.

با این حساب اگر منظور شهید اول باشد، قدیمی‌تر از مرحوم کفعمی است و اگرشهید ثانی باشد، اندکی بعد از ایشان.

علی ای حال در همه این موارد، مرسلاست و مرسلات ایشان از قاعده کلی مرسلات که عدم اعتبار است، خارج نیست.

البته با توجه به متن خوب آن، خواندنش در همه ایام سال مفید است، اما انحصار یا ویژه بودنش برای ماه مبارک رمضان و نیز ثواب‌هایی که برای آن نقل شده است، از نظر روایی قابل قبول نیست.

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه