حکم ملاقات با محل بول خشک شده

سؤال:

سلام و تشکر از پاسخگویی

گفتید بول اگر خشک شود و چیزی با رطوبت به آن ملاقات کند، حکم ملاقات با عین نجاست را دارد. سوال این‌که عرف آن را عین نجس نمی‌داند. خب بول معلوم است چیست، نگاه می‌کنی می‌گویی بول است، اما مدتی می‌گذرد، خشک که شد، به همان محل نگاه کنی بول نمی‌بینی. منظورم پاک شدنش نیست، نبود عین نجاست با پاک شدن فرق دارد.

۱- نظر شریف به این صحبت چیست؟

۲- ضمنا راهنمایی کنید اگر همچنان نظرتان همان است،

الف) عین نجس را چگونه باید زایل کرد؟

ب) در این صورت باید متنجس را منجس بدانید مطلقا با واسطه بی واسطه، صحیح است؟

*********************************************************************

پاسخ:

توجه شما را چند نکته جلب می‌کنم.

  1. بول با سایر نجاسات فرق می‌کند و چنان‌چه خشک شود، حتی اگر عرف آن را بول نداند، در شرع در حکم بول است و فقط با شستن با حفظ شرایطش پاک می‌شود.
  2. طبیعتا بول خشک شده، خودش باعث انتقال نجاست نیست، اما چنان‌چه پیش از تطهیر، چیزی مرطوب با محل بول خشک شده برخورد کرد، شیء دوم نیز نجس می‌شود، اما متنجس دوم باعث سرایت نجاست نمی‌شود، مگر عین نجس بر آن باشد.

اگر احکام موجود در سایت را مرور کنید، احتمالا ابهامات احتمالی بر طرف خواهد شد، اما هم‌چنان حقیر و دوستانم پاسخ‌‌گو هستیم. إن شاء الله.

01