حد ترخص و مسافت شرعی به کیلومتر چقدر است؟

سؤال:

اندازه دقیق حد ترخص و مسافت شرعی چقدر است؟

*********************************************************************

پاسخ:

طبیعتا مقدار دقیق حد ترخص و مسافت شرعی بر اساس معیارهای علمی امروز، در روایات ما معلوم نیست و در قالب شرایط آن زمان بیان شده است، اما طبق محاسبات اهل فن؛

۱- حد ترخص بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ متر از آخرین خانه شهر، بر اساس خط مستقیم است، چرا که حرکت نور به سمت چشم و موج به سمت گوش، تابع خط مستقیم است و نَه پیچ و خم جاده.

۲- مسافت شرعی هم (رفت و برگشت) نباید کمتر ۴۰ کیلومتر بعد از محدوده عرفی شهر باشد. البته بعضی از فقها تا ۴۵ کیلومتر هم دانسته‌اند.

جهت آشنایی بیشتر با این دو اصطلاح، مناسب است، به احکام مربوطه در نماز و روزه مسافر مراجعه شود.

01

سلسله مباحثات استاد ریاحی

کتاب‌خانه قرآن و حدیث مؤسسه

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه