اهدای عضو

سؤال:

آیا اهدای عضو مجاز است؟ اگر فرد فوت شده، وصیت کرده باشد، چطور؟

*********************************************************************

پاسخ:

اگر مرگ متعارف رخ داده باشد، اهدای عضو با حفظ شرایطی که عرض خواهد شد، بلامانع، بلکه نیکو است.

زندگی نباتی جزء مرگ متعارف نیست، اما مرگ مغزی در حکم مرگ متعارف است.

منظور از حفظ شرایط، مواردی مانند حفظ حرمت جسد در این‌گونه اقدامات و نیز عدم اهدای عضو به افراد نامناسب برای شرع و جامعه است.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه