استفاده از طلا

سؤال:

استفاده از طلا برای مرد را در چه حدی جایز میدانید؟

*********************************************************************

پاسخ:

۱. استفاده آقایان از طلا به عنوان زینت ظاهری چنان‌چه موجب تفاخر، اشرافیت و مانند این‌ها شود، به شدت مکروه است و در غیر این صورت نیز ظاهراً کراهت دارد.
۲.استفاده از طلا در سایر موارد، مثلا امور پزشکی هم همان حکم حالت قبل را دارد، مگر اسفاده از طلا لازم باشد که کراهت آن برداشته می‌شود.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه