استبراء

سؤال:

حکم استبراء چیست؟

*********************************************************************

پاسخ:

۱. استبراء بر دو قسم است، استبراء از منی و استبراء از بول.

۲. استبراء از منی در گذشته و حال حاضر آن است که انسان بعد از خرو منی، ادرار کند تا مقداری از منی که در مجاری او باقی مانده خارج شود.

۳. استبراء از بول آن است که انسان به شکلی، مقداری از بول را که در مجاری او باقی مانده است، خارج کند.

۴. استبراء ویژه آقایان بوده و انجام آن از مستحباب است.

۵. چنان‌چه فردی بعد از خروج منی، استبراء از منی کند و بعدا مایعی از مجرای ادرار او خارج شود، در حکم منی نیست، لذا چنان‌چه غسل کرده باشد، غسل او از بین نرفته است.

۶. چنان‌چه کسی استبراء از منی نکند و غسل نماید، تا زمانی که بول نکرده یا مایعی از مجرای بول او خارج نشده، غسل او صحیح است، اما بعد از آن باید مجددا غسل کند.

۷- چنانچه کسی استبراء از بول نکند و مایعی از او خارج شود، هر چند از نظر علمی مقداری بول در آن هست، اما از نظر شرعی نه در حکم نجس است و نه ناقض وضو، هر چند تجدید وضو در این حالت مستحب است. (طبق نظر متخصصان چنان‌چه فردی به شکل‌های مشخص شده در رساله‌های عملیه، استبراء از بول کند و مایعی از او خارج شود، باز هم مقداری بول همراه آن است، اما این‌جا هم نه در حکم نجس است و نه ناقض وضو و در این‌جا هم تجدید وضو مستحب است.)

توجه: بزرگواران عنایت داشته باشند که نظر حقیر، پیش از این درباره بند ۵ و ۶ متفاوت بود که بعد از بررسی مجدد روایات و سایر ادله شرعی و مشورت با متخصصان مربوطه، تجدید نظر شد.

01

سلسله مباحث استاد ریاحی

کتاب‌خانه احتجاج

یادداشت استاد ریاحی

فهرست درختی سایت

باز کردن همه | بستن همه